کرج - جهانشهر

بلوار مولانا-بعد از شهرداری-جلوتر از شیرینی الف-صنایع گرم و سرد پارسیان

09120267116 - 09123348422 - 02634442160

تماس در روز های کاری از ساعت 9 تا 21

parsian.hot.cold@gmail.com

ایمیل پشتیبانی شرکت

Alborz Province, Karaj, Jahanshahr, Molana Blvd, Iran/35°50'09.8"N 50°59'10.4"E